• Разработване на планове за гасене на пожари
  • Осигуряване на непрекъснато,денонощно дежурство с личен състав и пожарни автомобили
  • Подготовка на личния състав и пожарната техника за осъществяване на пожарогасителни действия
  • Незабавно изпращане на сили и средства при получаване на съобщение за възникване на пожар
  • Спасяване на хора и имущество
  • Ограничаване и ликвидиране на възникнали пожари
  • Определяне на необходимото количество гасителни вещества за пожарогасене
  • Осигуряване на ПБ при огневи и други дейности с повишен риск от възникване на пожар , бедствие  или извънредна ситуация