• Разработване на планове за действия при бедствия , аварии и извънредни ситуации в обекта
  • Осигуряване на непрекъснато , денонощно дежурство с личен състав и спасителни автомобили
  • Подготовка на личния състав и спасителната техника за осъществяване на спасителни действия
  • Незабавно изпращане на сили и средства при възникване на бедствия , аварии или извънредни ситуации в обекта
  • Евакуация на хора и имущество
  • Осъществяване на действия по ликвидиране и намаляване на последствията от бедствия, аварии или извънредни ситуации
  • Определяне на способите и средствата за извършване на спасителни дейности