Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПАБ в обекти

  • Определяне класовете на функционална пожарна опасност , категория по пожарна опасност, класовете и групите по пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПАБ
  • Противопожарно обследване
  • Пожарен контрол
  • Установяване причините за възникване и разпространение на пожари и предлагане на мерки за повишаване на нивото на ПБ
  • Подготовка на обекта за успешна евакуация и пожарогасене
  • Разработване на документи за създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите
  • Информационно разяснителна дейност по въпроси , свързани с ПБ
  • Провеждане на инструктажи по ПБ по реда на Наредба N: РД-07-2 от 2009 г за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж  на  работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.