• Проектиране с пълна проектантска правоспособност по част противопожарна безопасност на пожароизвестителни  системи, пожарогасителни системи , системи за отвеждане на дим и топлина и оповестителни системи   
  • Изграждане на ПИИ и ПГИ
  • Изграждане на пожароизвестителни системи и пожарогасителни системи
  • Изграждане на специални инсталации на обекти